Ocena zdravstvenih tveganj zaradi izpostavljenosti otrok virom nizkofrekvenčnih električnih in magnetnih (EM) polj v Sloveniji (2018-2021)

Ocena zdravstvenih tveganj zaradi izpostavljenosti otrok virom nizkofrekvenčnih električnih in magnetnih (EM) polj v Sloveniji (2018-2021)
Vodja: prof. dr. Tadej Kotnik, Univerza v Ljubljani, Fakulteta za elektrotehniko
Partnerji: Inštitut za neionizirna sevanja (INIS) in Onkološki inštitut Ljubljana
Financiranje: ARRS – Javna agencija za raziskovalno dejavnost RS
Šifra: V3-1718

 

Projekt financira Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (ARRS).

Članica Univerze v Ljubljani

Univerza v Ljubljani, Fakulteta za elektrotehniko

Šifra
V3-1718
Naziv projekta
Ocena zdravstvenih tveganj zaradi izpostavljenosti otrok virom nizkofrekvenčnih električnih in magnetnih (EM) polj v Sloveniji
Obdobje
01.04.2018-31.03.2021
Letni obseg
180.000,00 EUR
Vodja

prof. dr. Tadej Kotnik

Veda
Medicina / Javno zdravstvo (varstvo pri delu)
Sodelujoče RO

Inštitut za neionizirna sevanja

Onkološki inštitut Ljubljana

Vsebinski opis projekta

Vprašanje, ali lahko elektromagnetna (EM) polja, ki jih v svoji okolici ustvarjajo visokonapetostni daljnovodi in drugi postroji, predstavljajo povečano tveganje za pojav določenih vrst raka (še posebej pri otrocih – npr. otroška levkemija), sprememb v obnašanju, Parkinsonove in Alzheimerjeve bolezni ter številnih drugih bolezni, še nima enoznačnega odgovora. Ker pri tem obstaja določena znanstvena negotovost glede zdravstvenega tveganja, so v javnosti prisotni strah, nezaupanje in odpor do tehnologij, kar je vzrok ostrega nasprotovanja umeščanju virov EM polj v prostor.

Z namenom poiskati odgovore na ta vprašanja in predlagati ustrezne rešitve smo predlog projekta zasnovali tako, da smo v ospredje postavili dozimetrijo, javno zdravje, komuniciranje tveganj in ozaveščanje javnosti, kot možna področja za optimizacijo in zmanjševanje vplivnih dejavnikov EM polj na okolje in zdravje, s posebnim poudarkom na otrocih. Tako kot narava predlaganega projekta je tudi projektna ekipa multidisciplinarna, saj združuje strokovnjake s področij elektrotehnike, energetike, dozimetrije, statističnih metod, komuniciranja tveganj, medicine in javnega zdravja.

Da bi lahko ovrednotili izpostavljenosti otrok do 18. leta starosti nizkofrekvenčnih magnetnih polj (NF-MP) v Sloveniji, bomo izvedli trajne meritve osebne izpostavljenosti magnetnim poljem, vključno z njihovimi višjimi harmonskimi komponentami, ter določili tipične sevalne obremenitve otrok starosti do 18 let v različnih mikro okoljih s posebnim poudarkom na vzgojno izobraževalnih ustanovah.

Z uporabo numerične dozimetrije bomo določili inducirana električna polja v tkivih v prenatalnem in postnatalnem obdobju za različne modele fetusa in otrok pri sočasni izpostavljenosti magnetnim in električnim poljem omrežne frekvence 50 Hz ter harmonskim komponentam do 800 Hz v bližini različnih virov EM polj.

Na podlagi pridobljenih podatkov o osebni izpostavljenosti EM poljem, meritev časovne variabilnosti magnetnega polja v posameznih mikrookoljih, numeričnih izračunov potekov magnetnega polja v okolici visokonapetostnih vodov in transformatorskih postaj bomo izdelali prvo karto obremenjenosti okolja z nizkofrekvenčnim magnetnim poljem za celotno Slovenijo, kar bo dosežek, ki ga zaenkrat ne premorejo tudi mnoge večje in razvitejše države.

S povsem novim algoritmom bomo določili izpostavljenosti otrok letnim povprečnim vrednostim magnetnega polja na podlagi podatkov o prebivališču. Algoritem bo pri ocenjevanju letne povprečne vrednosti izpostavljenosti upošteval podatke o elektroenergetski infrastrukturi, rezultate numeričnih izračunov sevalnih obremenitev transformatorskih postaj, visokonapetostnih daljnovodov in podzemnih kablovodov ter rezultate trajnih meritev.

Pomemben delovni sklop predstavlja geografska analiza bremen raka v Sloveniji s poudarkom na bližini visokonapetostnih daljnovodov, kablovodov in transformatorskih postaj z oceno tveganja. Analizali bomo obseg bremena otroških levkemij, možganskih tumorjev in vseh otroških rakov skupaj v Sloveniji za obdobje zadnjih 50 let ter povezavo z nizkofrekvenčnimi magnetnimi polji. Ob upoštevanju povprečnih letnih vrednosti magnetnega polja in podatkov iz Registra raka Republike Slovenije želimo ugotoviti, kolikšno je povečanje tveganja raka pri otrocih, ki živijo na območjih, kjer je izpostavljenost NF-MP večja od 0.4 μT, in oceniti, koliko primerov levkemij pri otrocih bi lahko pripisali izpostavljenosti NF-MP v zadnjih desetih letih, če je povezava med izpostavljenostjo in pojavom bolezni vzročna. Z raziskavo želimo razkriti območja v Sloveniji, kjer imajo otroci večje tveganje levkemij, možganskih tumorjev ali kateregakoli raka. Ugotovili bomo, ali je mogoče del presežkov pojasniti z izpostavljenostjo otrok električnim in magnetnim poljem nizkofrekvenčni virov v bivalnih okoljih. Kvantifikacija trenutnega tveganja bo omogočila oceno dodatnega tveganja zaradi predvidenih posodobitev in razširitev elektroenergetskega sistema.

Rdeča nit projekta je tudi priprava programa komuniciranja in ozaveščanja javnosti o problematiki EMS in zdravstvenih tveganjih s posebnim poudarkom na otrocih. Pripravili smo brošuro o zdravstvenih tveganjih zaradi izpostavljenosti otrok in mladostnikov elektromagnetnim sevanjem, ki je javno prosto dostopna v elektronski obliki (PDF). Poleg tega bomo na podlagi smernic Svetovne zdravstvene organizacije (SZO) in drugih ključnih mednarodnih organizacij (npr. ICNIRP) pripravili predloge za oblikovalce politik javnega zdravja za pomoč pri odločanju na področju zdravstvenih tveganj zaradi različnih virov EMS v Sloveniji ter ukrepe za zmanjševanje tveganj za zdravje otrok in mladostnikov. Na podlagi analize smernic SZO bomo pripravili jasna izhodišča za ukrepe varstva pred sevanji, vključno s preventivnim zmanjševanjem tveganj za otroke in mladostnike v otrok v vzgojno izobraževalnih ustanovah.

Sestava projektne skupine

povezava na SICRIS

Faze projekta in njihova realizacija

CRP-V3-1718-Program-dela-in-casovnica

Bibliografske reference

Valič B, Kos B, Gajšek P. Radiofrequency exposures of workers on low-power FM radio transmitters. Ann. Work Expos. Health 61: 457-467, 2017.

Gajšek P, Ravazzani P, Grellier J, Samaras T, Bakos J, Thuroczy G. Review of studies concerning electromagnetic field (EMF) exposure assessment in Europe: low frequency fields (50 Hz – 100 kHz). Int. J. Environ. Res. Public Health 13: 1-14, 2016.

Gajšek P, Ravazzani P, Wiart J, Grellier J, Samaras T, Thuroczy G. Electromagnetic field exposure assessment in Europe radiofrequency fields (10 MHz-6 GHz). J. Expos. Sci. Environ. Epidemiol. 25: 37-44, 2015.

Kos B, Valič B, Kotnik T, Gajšek P. Induced electric fields in workers near low-frequency induction heating machines. Bioelectromagnetics 35: 222-226, 2014.

Kos B, Valič B, Kotnik T, Gajšek P. Occupational exposure assessment of magnetic fields generated by induction heating equipment – the role of spatial averaging. Phys. Med. Biol. 57: 5943-5953, 2012.

Valič B, Kos B, Gajšek P. Occupational exposure assessment on an FM mast: electric field and SAR values. Int. J. Occupat. Safety Ergonomics 18: 149-159, 2012.

Kos B, Valič B, Kotnik T, Gajšek P. Exposure assessment in front of a multi-band base station antenna. Bioelectromagnetics 32: 234-242, 2011.

Kos B, Valič B, Miklavčič D, Kotnik T, Gajšek P. Pre- and post-natal exposure of children to EMF generated by domestic induction cookers. Phys. Med. Biol. 56: 6149-6160, 2011.

Kos B, Valič B, Kotnik T, Gajšek P. Poklicna izpostavljenost elektomagnetnim sevanjem. Elektroteh. Vestn. 77: 200-207, 2010.

Valič B, Gajšek P, Miklavčič D. Current density in a model of a human body with a conductive implant exposed to ELF electric and magnetic fields. Bioelectromagnetics 30: 591-599, 2009.