Izdali smo znanstveno monografijo »Odgovorno upravljanje problematike EMP pri umeščanju elektroenergetskih objektov v prostor« in organizirali seminar za odločevalce o tej tematiki

Doc. dr. Peter Gajšek in prof. dr. Tadej Kotnik sta kot avtorja in urednika s še desetimi soavtorji pripravila in izdala znanstveno monografijo, ki obravnava strokovne, družbene in ekonomske izzive, povezane s problematiko elektromagnetnih polj pri umeščanju elektroenergetskih objektov v prostor.

Z vse hitrejšim razvojem tehnologij se potreba po preskrbi z električno energijo povečuje. Dodatne zahteve po posodobitvi električnega omrežja izhajajo tudi neposredno iz naslova t.i. zelenega prehoda. To terja razširitev obstoječega EE sistema za prenos in distribucijo električne energije. Ob prenosu elektrike po visokonapetostnih daljnovodih ali ob uporabi gospodinjskih naprav nastajata okrog njih električno in magnetno polje. Ugotovljeno je, da ta polja nad določenim pragom morebiti lahko povzročajo vplive na zdravje. Vse to pa je povezano z naraščajočo bojaznijo pred morebitnimi negativnimi vplivi elektromagnetnih polj (EMP) na zdravje. Dejstvo, da jih naša čutila v splošnem neposredno ne zaznavajo, ampak je treba polja meriti, še povečuje splošno negotovost. Zaradi splošne razširjenosti tveganja, saj smo potencialno ogroženi prav vsi, so elektromagnetna polja postala pomemben družbeni dejavnik. Prizvok nevarnosti EMP ter slaba informiranost pa v največji meri botrujeta napačnemu razumevanju strokovnih dognanj ter odklonilnim stališčem javnosti do umestitve novih elektroenergetskih naprav v prostor.

Znanstvena monografija obravnava vplive EMP na okolje in zdravje s poudarkom na problematiki umeščanja elektroenergetskih objektov v prostor. Mednarodno priznani avtorji iz Slovenije, Italije in Belgije so v 12 poglavjih na 260 straneh z različnih vidikov osvetlili problematiko EMP od zakonodaje in mejnih vrednosti, razpoložljivih podatkov o izpostavljenosti, problemov komuniciranja, do vplivov na okolje in tveganj za zdravje. Monografija tako prinaša sodoben in celosten vpogled v problematiko umeščanja elektroenergetskih objektov v prostor, od izzivov do praktičnih rešitev, skladih s priporočili mednarodnih strokovnih organizacij.

Monografija je dosegljiva brezplačno v elektronski obliki [tukaj], v kratkem pa načrtujemo tudi tiskano izdajo.

Dne 7. septembra smo na Fakulteti za elektrotehniko Univerze v Ljubljani v sodelovanju z Inštitutom za neionizirna sevanja, Nacionalnim inštitutom za javno zdravje, Upravo za varstvo pred sevanji Ministrstva RS za zdravje in Onkološkim inštitutom organizirali še seminar za odločevalce in druge deležnike na tem področju. Osrednja tema seminarja so bili vplivi NF EMP na okolje in zdravje s poudarkom na problematiki umeščanja elektroenergetskih objektov v prostor, ki jo je z različnih vidikov [program seminarja je tukaj] osvetlilo dvanajst mednarodno priznanih strokovnjakov iz Slovenije in tujine. Simpozij je bil brezplačen ter je poleg odločevalcev in deležnikov pritegnil tudi širšo strokovno javnost (skupaj 62 udeležencev).