Nazaj

Publikacije - Rems

Rems L, Ušaj M, Kandušer M, Reberšek M, Miklavčič D, Pucihar G. Cell electrofusion using nanosecond electric pulses.
Sci. Rep. 3: 3382, 2013. [PDF ] []
2013 Nature Publishing Group, a division of Macmillan Publishers Ltd. DOI 10.1038/srep03382